De Da Vinci Code Gekraakt

De Da Vinci Code Gekraakt

De populaire thriller “De Da Vinci Code” is een knap mengsel van waarheden, halve
waarheden en hele leugens waar het het christendom betreft. Dan Brown heeft een intrigerende thriller geschreven, maar zijn boek is echt fictie. Dat geldt voor zijn verhaal, maar zeker ook voor de “feiten” waar hij zijn verhaal omheen spint. Een bespreking: de davinci code gekraakt.pdf.

Interviews

Mijn nieuwste boek

Eerste Hulp Bij Ongeloof is een boek voor mensen die worstelen met vragen over God en de Bijbel. Voor mensen die zichzelf misschien ongelovig zullen noemen én voor de ‘ongelovige Thomassen’ onder de gelovigen. Gábor Locht is zelf ook zo’n twijfelaar geweest. Dit boek is het resultaat van zijn zoektocht.

Op een toegankelijke manier worden bijbelse geschiedenissen besproken die op het eerste gezicht ongeloofwaardig lijken. De auteur gaat moeilijke vragen over God niet uit de weg, zoals: hoe kan een goede God opdracht geven mensen te doden?
De vele onderwerpen worden in korte, overzichtelijke hoofdstukken behandeld waardoor het boek ook uitstekend geschikt is voor bespreking in studiekringen of catechisatiegroepen.

“Gábor Locht houdt een sterk pleidooi voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Hij toetst talloze bijbelse geschiedenissen op hun historische houdbaarheid en reageert op veelgehoorde bezwaren. Een verstandig, persoonlijk en bovenal toegankelijk boek!”
Dr. ir. G. Jeroen de Ridder

“Dit boek neemt de lezer mee op zoektocht naar antwoord op wezenlijke vragen omtrent Gods bestaan en de Bijbel. Dit zoeken van de schrijver leidde tot veel waardevolle informatie die op toegankelijke, alsook wetenschappelijk verantwoorde wijze wordt (mee)gedeeld en toegelicht. De auteur toont hoe zijn serieuze onderzoek hem bracht tot de overtuiging dat de Bijbel een geloofwaardig boek is en dat de God van de Bijbel volkomen te vertrouwen is.”
Dr. Annechiena E.M.A. van Veen-Vrolijk

“In dit boek neemt Gábor Locht de lezer mee in de zoektocht naar antwoorden op vragen die voor een deel ook de zijne waren, om uit te komen bij de overtuiging dat de Bijbel een (historisch) betrouwbaar Boek is, het geopenbaarde Woord van de God van zijn leven. Voor jongeren met geloofsvragen kan dit heel verhelderend zijn!”
Drs. Els J. Van Dijk

“… de auteur [geeft] een selectie van hedendaagse problemen en (…) mogelijke oplossingen. Daarbij vermijdt hij de valkuil om te proberen de betrouwbaarheid van de Bijbel te bewijzen.”
Prof. dr. Mart-Jan Paul

Met de opbrengst van dit boek wordt het werk van Stichting Israël en de Bijbel ondersteund.

Eindscriptie “Er staat geschreven”

Eindscriptie “Er staat geschreven”

In 2012 heb ik een Master graad in de Theologie behaald aan de Protestants Theologische Universiteit (PThU). Mijn masterthesis heeft als titel: Γέγραπται – Er staat geschreven. Een literatuurstudie naar gezaghebbende tradities, ‘Schriften’ en de Bijbelse Canon van christenen, in de eerste vier eeuwen van deze jaartelling. Masterthesis aan de PThU (2012)
De thesis is hier te vinden.

Masterthesis aan de PThU (2012)

De sabbat. Een wet van genade. (momenteel niet leverbaar)

De sabbat. Een wet van genade. (momenteel niet leverbaar)

De laatste jaren vragen steeds meer christenen zich af of het niet goed zou zijn om de sabbat weer te gaan vieren. Is de zondag wel zo bijbels? Wat wordt er in de bijbel precies over de sabbat en de zondag gezegd? In 2006 kwam mijn boek “De Sabbat, een wet van genade” uit, waar in ik uitleg wat de bijbelse bedoeling van het sabbatsgebod is, en wat dit voor christenen nu nog steeds kan betekenen. Dat de sabbat centraal staat in Gods verbond met Isra en de andere volken, en dat Gods genade op een bijzondere manier tot uitdrukking komt in het sabbatsgebod. Lees hier het eerste hoofdstuk: desabbat.pdf.